В периода октомври - декември 2020 г. се провеждат уебинари на тема „Електронна платформа за обучение М365“, организирани от Министерство на образованието и науката и Майкрософт България.


За да се присъедините към сутрешните лекции във вторник, използвайте следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE1Yjg5MmMtMWUxOC00ZGEwLWJkYWUtMmM0NDEzZjhlY2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%2268af6f31-f75d-4017-aaba-9beaaf9e817b%22%7d 

За да се присъедините към следобедните лекции в четвъртък, използвайте следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk0ZGJiZWEtZTQyMC00NDBmLWE1YmEtZDgxYTc3ZDUwOWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%2268af6f31-f75d-4017-aaba-9beaaf9e817b%22%7d